مجموعه استروالکترونیک با بیش از 15 سال تجربه حول طراحی بوردهای الکترونیک مرتبط با دستگاه های آزمایشگاهی، پزشکی صنایع غذایی و اندازه گیری های مرتبط با نور، ادوات اپتیکی و کاربردهای فیزیکی نجوم و غیره فعالیت می کند و در حال توسعه می باشد.


این مجموعه با سابقه طراحی بوردهای دستگاه های مختلف آزمایشگاهی مانند دستگاه اندازه گیری اکسیژن خون، بوردهای تصویربرداری از بافت، بورد های الکترونیکی دستگاه های صنایع غذایی مانند دستگاه های اندازه گیری پروتئین،چربی و غیره، کار بر روی سیستم های کنترل دما جهت هوشمندسازی و فعالیت و تحقیق حول مباحث نوری مانند پردازش تصویر، طراحی های اپتیکی، تصویربرداری اپتیکی و غیره در جهت تولید و توسعه انواع بوردهای الکترونیکی فعالیت میکند.
هدف این گروه ارائه خدمات حول بوردهای عمومی و اختصاصی است که توسط این مجموعه تولید شده و ارائه می گردد.